VIENNA

JD_black.png

POPPA X POPPA (Jerem'S & Zulu Pop)
VS
Duda & Berry

POPPING

Washing Machine (Wetshirt & Jasmin Ska)
VS
West-East Connection (Bizkit & Poppin D)

POPPA X POPPA (Jerem'S & Zulu Pop)
VS
Rwakkaz (Rwakka Poptight & Rwakka Zinho)

Rwakkaz (Rwakka Poptight & Rwakka Zinho)
VS
Marie & Aston

Zero Four (Rachid & Youssef)
VS
Yosha & Luke Skypopper

Washing Machine (Wetshirt & Jasmin Ska)
VS
Zero Four (Rachid & Youssef)

POPPA X POPPA (Jerem'S & Zulu Pop)
VS
Zero Four (Rachid & Youssef)

CHAMPION

POPPA X POPPA
(Jerem'S & Zulu Pop)

Copyright © 2017 Streetlevel Ltd. All Rights Reserved.